Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fotografie Vincent Jansen gevestigd aan het Liesbeth Tilanusplein 27, 5122 BH Rijen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Liesbeth Tilanusplein 27 5122 BH Rijen Tel: 06-53609383   www.vjfotografie.nl

Vincent Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografie Vincent Jansen. Hij is te bereiken via  info@vjfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografie Vincent Jansen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij betalingen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vjfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotografie Vincent Jansen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Fotografie Vincent Jansen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotografie Vincent Jansen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotografie Vincent Jansen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotografie Vincent Jansen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: totdat de klant mij verzoekt die te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar ( wettelijke verplichting)
 • Adresgegevens: 7 jaar ( wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar ( wettelijke verplichting)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotografie Vincent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotografie Vincent Jansen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Oypo is zo’n partij met bewerkersovereenkomst. Ik ontvang echter geen enkele persoonsgegeven. De gehele transactie van aankoop tot en met verzending van via mijn website bestelde foto’s gaat via hun systeem.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Fotografie Vincent Jansen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie Vincent Jansen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vjfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fotografie Vincent Jansen wil u er tevens op wijzendat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienenbij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotografie Vincent Jansen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijziging van misbruik, neem dan contact op via info@vjfotografie.nl